Licealne SimChallenge 2023 - załącznik nr 1

Licealne SimChallenge 2023 - załącznik nr 2

Licealne SimChallenge 2023 - załącznik nr 3 - PBLS

Licealne SimChallenge 2023 - załącznik nr 3 - BLS

REGULAMIN ZAWODÓW „Licealne SimChallenge 2023. Konkurs wiedzy medycznej.”

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem zawodów „Licealne SimChallenge 2023. Konkurs wiedzy medycznej” jest Centrum Edukacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwany w dalszej części Organizatorem.
 2. Zawody „Licealne SimChallenge 2023. Konkurs wiedzy medycznej” są integralną częścią MedIQ – 11 Konferencji Edukacji i Symulacji Medycznej MedIQ.
 3. Zawody „Licealne SimChallenge 2023. Konkurs wiedzy medycznej”, zwane dalej Zawodami odbędą się w terminie: 25 maja 2023 r.
 4. Konkurs jest realizowany w ramach projektu „Doskonałość dydaktyczna uczelni”.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Zawody są skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych współpracujących z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie w ramach Medycznego Forum Edukacyjnego.
 2. Każda szkoła biorąca udział w Medycznym Forum Edukacyjnym może zgłosić tylko 1 zespół składający się z 3 osób.
 3. Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, stanowiącej załącznik nr 1 lub nr 2 do niniejszego Regulaminu i przesłanie jej w formie elektronicznej (skan) do dnia 17 maja 2023 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Przesłanie karty zgłoszeniowej stanowiącej załącznik nr 1 lub nr 2 oznacza akceptację wszystkich warunków regulaminu.
 5. Udział w zawodach jest dobrowolny i nieodpłatny.
 6. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na Zawody.
 7. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację, utrwalenie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez Sekcję ds. Grupy Informacyjnej Blask w związku z jej działalnością, na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, stronie internetowej Informatora Blask i w mediach społecznościowych Grupy (Facebook, Instagram, Youtube); Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, tel. +48 81 448 50 00, NIP 712-01-06-911, REGON 000288716, www: http://www.umlub.pl. Zgoda ma charakter dobrowolny. Zgoda nie jest ograniczona czasowo oraz terytorialnie. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Uczestnik zawodów zrzeka się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie (istniejących i przyszłych), z tytułu utrwalenia i wykorzystywania jego wizerunku.

§3. KONKURENCJE

 1. Zawody odbędą się w dwóch etapach:
  1. etap teoretyczny
  2. etap praktyczny
 2. Etap teoretyczny Zawodów polega na rozwiązaniu testu, złożonego z 40 pytań z 1 właściwą odpowiedzią, utworzonego na podstawie materiałów stanowiących załącznik nr 3 (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci (Pediatric Basic Life Support – PBLS).
 3. Testy będą rozwiązywane przez uczestników samodzielnie, a wynik końcowy będzie sumą punktów uzyskanych przez wszystkich członków zespołu.
 4. W przypadku uzyskania przez zespoły tej samej liczby punktów z testu, Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego testu.
 5. Do etapu praktycznego przechodzi 5 zespołów, które uzyskały z testu najwyższą punktację.
 6. Etap praktyczny zawodów polega na realizacji scenariuszy – zadań wykonywanych w warunkach symulacyjnych, przygotowanych na podstawie materiałów zamieszczonych w załączniku nr 3.
 7. Treść scenariusza zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej lub przedstawiona ustnie przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 8. Przed rozpoczęciem zadania zespoły będą mogły zapoznać się z wyposażeniem sali, na której będzie wykonywane zadanie.
 9. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziego i prowadzącego zadanie.
 10. Przed rozpoczęciem każdego zadania zespół zostanie poinformowany o czasie jaki jest przeznaczony na jego wykonanie.
 11. Sędzia informuje zespół o rozpoczęciu wykonywania zadania i tym samym o rozpoczęciu pomiaru czasu oraz o jego zakończeniu.
 12. Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie czynności, jakie należało wykonać w danym zadaniu, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie, informując o tym sędziego.
 13. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom korzystania ze środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń służących do komunikacji (z wyłączeniem stosowanych w celu wykonania zadania). Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu.
 14. W miejscu wykonywania zadania mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez Organizatora (zespół, sędzia, opiekun drużyny, prowadzący zadanie, przedstawiciele Organizatora, media lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego).
 15. W miejscu wykonywania zadania nie wolno przebywać zawodnikom i opiekunom zespołów, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 16. Członkowie zespołów wtedy gdy nie wykonują zadania, będą oczekiwać w oddzielnym pomieszczeniu.
 17. Zespół może korzystać jedynie ze sprzętu dostępnego w miejscu wykonywania zadania.
 18. Sędzia może przerwać wykonywanie zadania i wykluczyć zespół z zadania jeśli postępowanie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa lub może prowadzić do uszkodzenia sprzętu będącego własnością Organizatora.
 19. Zadania będą oceniane, w zakresie umiejętności technicznych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych ERC BLS.

§4. ROZSTRZYGNIĘCIE ZAWODÓW I NAGRODY

 1. Oceny zespołów dokona sędzia powołany przez Organizatora Zawodów.
 2. Na podstawie kart ocen zostaną wyłonione trzy zespoły zajmujące odpowiednio I, II i III miejsce, które zostaną nagrodzone.
 3. Członkowie zespołów, o których mowa w ust. 2 otrzymają indywidualne nagrody rzeczowe.
 4. Laureaci nie mogą żądać zmiany nagrody na inną nagrodę ani na ekwiwalent pieniężny.
 5. Główną nagrodą będzie „Pakiet zajęć EXTRA” dla Szkoły reprezentowanej przez zespół, który zajął I miejsce:
  • Z sercem na dłoni – udział w operacji na otwartym sercu.
  • Wirtualna stomatologia – najnowsze technologie wykorzystywane w kształceniu studentów,
  • Poczuj się studentem kierunku lekarskiego, weź udział w warsztatach – gipsowanie, szycie chirurgiczne a może operacja?
  • Właściwości chemiczne substancji leczniczych.
  • CSM tour – czyli jakie ciekawostki kryją sale Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 6. Nagrodę główną Szkoła może wykorzystać w ustalonych indywidualnie terminach w ciągu kolejnego roku szkolnego.

§5DANE OSOBOWE

 1. W związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w Zawodach pobierane są od osób dokonujących zgłoszenia dane osobowe uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres do korespondencji, adres email, szkoła, klasa a także dane osobowe rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e-mail uczestników niepełnoletnich.
 2. Dane osobowe zawarte w karcie zgłoszeniowej przekazywane są przez osobę zgłaszającą dobrowolnie. Ich przekazanie jest niezbędne do realizacji celu przetwarzania, tj. udziału w Zawodach.
 3. Organizator: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, w zakresie organizacji Zawodów oraz przetwarzania danych jego uczestników posiada status administratora i jako administrator zbioru danych osobowych informuje, że zgromadzone dane są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw.: Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych/RODO). Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu przyjęcia zgłoszenia konkursowego, udziału w Zawodach i jego przeprowadzenia, a także celach statystycznych i archiwalnych, jak również ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby zainteresowanej udziałem w Zawodach oraz jej rodzica/opiekuna prawnego, czyli art. 6 ust. 1 lit. a), a następnie art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 4. Dane osobowe w postaci imienia i nazwiska zwycięzcy Zawodów będą zamieszczone na stronach internetowych uczelni oraz profilach UM w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 5. Zgromadzone dane nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępniania podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, w tym takich, z którymi Organizator zawrze stosowne umowy, np. w związku z korzystaniem z usług zewnętrznych, m.in. w zakresie IT, nie będą również przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Będą one przetwarzane w okresie realizacji Zawodów, a także archiwizacji dokumentacji po zakończeniu Zawodów, zgodnie z przepisami prawa i procedurami Organizatora, zaś w przypadku ewentualnych roszczeń w okresach wynikających z przepisów prawa powszechnego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia danych, odwołania udzielonej zgody w dowolnym momencie, co będzie skutkował brakiem możliwości udziału Zawodach, przy czym nie będzie miało wpływu na legalności operacji przetwarzania wykonanych przed odwołaniem zgody, może także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądać ograniczenia przetwarzania danych lub złożyć sprzeciw wobec ich przetwarzania, ma prawo również złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu poza wskazanymi powyżej, nie będą w oparciu o nie podejmowane jakiekolwiek decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one podlegały profilowaniu.
 6. Organizator Zawodów jako administrator danych wyznaczył osobę nadzorującą obszar przetwarzania danych osobowych, będącą Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

§6PRZEPISY KOŃCOWE

 

 1. Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach.
 3. Za zniszczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie trwania zawodów odpowiada każdorazowo zespół, jeżeli w trakcie wykonywania zadań w ramach zawodów dopuścił się naruszenia zasad określonych regulaminem oraz nie podporządkował się poleceniom sędzi i Organizatora zawodów.
 4. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu podczas trwania Zawodów będzie karane wykluczeniem zespołu z dalszej rywalizacji.
 5. Podczas Zawodów obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających oraz palenia papierosów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości. Uczestnik Zawodów, który stawi się do wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości zostanie wraz ze swoim zespołem zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w zawodach.
 6. Każdy uczestnik będący członkiem zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptowania. Nie podpisanie oświadczenia przez członków zespołu skutkować będzie niedopuszczeniem zespołu do uczestnictwa w Zawodach.
 7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć/ nagrań z zawodów w celach promocyjnych Uniwersytetu.
 8. Wszyscy uczestnicy zawodów zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, poleceń Organizatora, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby Uczestników.

Zał. nr 1. Formularz rejestracyjny SimChallenge 2024

 

REGULAMIN SimChallenge 2024

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Zawodów SimChallenge 2024 jest Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwany w dalszej części Organizatorem.
 2. Zawody SimChallenge 2024, zwane dalej Zawodami odbędą się w terminie: 22 maja 2024 r.
 3. Zawody SimChallenge 2024 są integralną częścią MedIQ – 12. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji MedIQ 2024.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się maksymalnie z 3 studentów (w przypadku kategorii interprofesjonalne 5 studentów).
 2. Członkiem zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 może być student studiów wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych, kierunku ratownictwo medyczne, lekarski,  lekarsko-dentystyczny, położnictwo, pielęgniarstwo, farmacja, dietetyka, higiena stomatologiczna, studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych.
 3. Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go w formie elektronicznej do dnia 5 maja 2024 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Zawody odbędą się w następujących kategoriach:
  1. interprofesionalne, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: ratownictwo medyczne, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo i pielęgniarstwo - studenci z tzw. “drużyn symulacyjnych” - zasięg uczelniany
  2. kategoria ratownictwo medyczne, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: ratownictwo medyczne - zasięg uczelniany 
  3. kategoria pielęgniarstwo, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: pielęgniarstwo - zawody ogólnopolskie
  4. kategoria położnictwo, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: położnictwo - zasięg uczelniany 
  5. kategoria stomatologia - w skład zespołu wchodzi: 2 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (co najmniej 1 student z lat 4-5) i 1 student kierunku higiena stomatologiczna - zasięg uczelniany 
  6. kategoria dietetyka, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: dietetyka - zawody ogólnopolskie
  7. kategoria farmacja, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: farmacja - zawody ogólnopolskie
  8. kategoria: 1 rok lekarski “Mini SimChallange”: kierunke lekarski 1 rok 
  9. szkoły ponadpodstawowe 
 5. Liczba zespołów, o których mowa w ust. 1 jest ograniczona maksymalnie do:
  1. interprofesionalne: 3 zespołów
  2. kategoria: ratownictwo medyczne: 3 zespoły
  3. kategoria pielęgniarstwo: 6 zespołów
  4. kategoria położnictwo: 3 zespoły
  5. kategoria stomatologia: 3 zespoły
  6. kategoria dietetyka: 5 zespołów
  7. kategoria farmacja: I etap - bez ograniczeń, II etap - maksymalnie 3 zespoły
  8. kategoria: 1 rok lekarski “Mini SimChallange”  - 3 zespoły 
  9. szkoły ponadpodstawowe - 3 zespoły 
 6. Udział w zawodach - obowiązuje rejestracja na konferencje zgodnie z zasadami ogólnymi, dotyczy to również opłaty. Uczestnik biorący udział w konferencji TYLKO jako zawodnik zawodów SimChallenge wnosi opłatę 20 zł. 
  O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Koszty podróży i potencjalnego zakwaterowania w miejscu organizacji Zawodów nie będą pokrywane przez Organizatora.
 8. Każdy uczestnik musi zarejestrować się jako uczestnik konferencji MedIQ 2024 – „czynny” lub „uczestnik zawodów”.

§3. KONKURENCJE

 1. Zawody polegają na wykonaniu zadań praktycznych. Scenariusze wykorzystywane   w trakcie zawodów wymagają zaangażowania całego zespołu w udzielanie pomocy pacjentowi w warunkach szpitalnych, poza szpitalnych, podczas kontrolnych wizyt ambulatoryjnych. Prawidłowa realizacja zadania może wymagać od zespołu znajomości języka angielskiego.
 2. Dokładny program zawodów oraz skład komisji sędziowskiej zostanie opracowany przez Organizatora i zostanie ogłoszony podczas rozpoczęcia zawodów.
  Termin zawodów:
  1. interprofesionalne: 22.05.2024 r. g. 10:00
  2. kategoria ratownictwo medyczne: 22.05.2024 r. g. 10:00
  3. kategoria pielęgniarstwo: 22.05.2024 r. g. 13:00
  4. kategoria położnictwo: 22.05.2024 r. g. 16:00
  5. kategoria stomatologia: 23.05.2024 r. g. 9:00
  6. kategoria dietetyka: 22.05.2024 r. g. 16:00
  7. kategoria farmacja: 22.05.2024 r. g. 13:00
  8. kategoria: 1 rok lekarski “Mini SimChallange”  - 3 zespoły  22.05.2024r. g. 16:00
  9. szkoły ponadpodstawowe - 3 zespoły 22.05.2024r. g. g. 10:00
 3. Konkurencje medyczne będą oceniane, w zakresie umiejętności technicznych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych i zaleceń, w zakresie umiejętności nietechnicznych w oparciu o opracowany przez organizatorów system oceny umiejętności miękkich.
 4. Na podstawie kart ocen zostaną wybrane 3 najlepsze drużyny w każdej kategorii, które zostaną nagrodzone.
 5. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany podczas rozpoczęcia zawodów.
 6. Uczestnicy mają obowiązek posiadania przy sobie identyfikatora (otrzymanego od Organizatora), zarówno podczas zadań jak i imprez towarzyszących zadaniom. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora sędziemu przed rozpoczęciem zadania, może zostać wykluczony z udziału w zadaniu.
 7. Treść zadania będącego przedmiotem zadania zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej lub przedstawiona ustnie przed rozpoczęciem zadania. Ewentualne wątpliwości mogą zostać wytłumaczone przez sędziego na wniosek kierownika zespołu przed wejściem na miejsce wykonywania zadania.
 8. Przed rozpoczęciem zadania sędzia może polecić zespołowi podzielenie się na mniejsze grupy.
 9. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów i prowadzącego scenariusz.
 10. Na wykonanie każdego zadania zespół będzie miał określoną ilość czasu, o której zespół zostanie poinformowany przed rozpoczęciem zadania (zwykle 8-15 minut). Rozpoczęcia pomiaru czasu dokonuje sędzia słowami „Uwaga czas start!”.
  Przed rozpoczęciem zadania, drużyna otrzyma 5 minut na zapoznanie się ze sprzętem dostępnym w czasie scenariusza.
  Zespół zostanie poinformowany, gdy do końca zadania pozostaną 2 minuty.
  Zadanie zostaje zakończone słowami sędziego „Dziękuję, czas upłynął”.
  Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie zabiegi/czynności jakie należało wykonać w danym przypadku, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie.
  Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania.
 11. Zadania przeprowadzone będą w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie lub na innym terenie należącym do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wszystkie parametry możliwe do zbadania z użyciem symulatora pacjenta uczestnicy oceniają we własnym zakresie, pozostałe zostaną podane przez prowadzącego scenariusz.
 12. Każdy członek zespołu musi posiadać medyczne ubranie robocze i obuwie zamienne. Nieposiadanie któregoś z powyższych elementów stroju przez któregokolwiek członka zespołu powoduje niedopuszczenie do zadania.
 13. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom korzystania ze środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń służących do komunikacji (z wyłączeniem stosowanych w celu wykonania zadania). Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu. Dopuszczone jest korzystanie z eMPediatrycznego koła ratunkowego lub podobnych.
 14. Podczas wykonywania zadania, na jego terenie mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora (zespół, sędziowie, opiekun drużyny, przedstawiciele organizatora, media lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego).
 15. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 16. Zespół może korzystać jedynie ze sprzętu dostępnego na terenie zadania.
 17. Sędziowie mogą przerwać wykonywanie zadania i wykluczyć zespół z konkurencji, jeśli postępowanie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa lub może prowadzić do uszkodzenia sprzętu będącego własnością organizatora.
 18. Decyzja organizatorów o zwycięskich drużynach jest niepodważalna, z wyjątkiem dowodów świadczących o złamaniu regulaminu. Wówczas wygrana drużyna zostaje zdyskwalifikowana, a pierwsze miejsce otrzymuje drużyna, która zajęła drugie miejsce. Członkowie zdyskwalifikowanej drużyny otrzymają zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach zawodów SimChallenge.

§4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach.
 3. Za zniszczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie trwania zawodów odpowiada każdorazowo zespół, jeżeli w trakcie wykonywania zadań w ramach zawodów dopuścił się naruszenia zasad określonych Regulaminem oraz nie podporządkował się poleceniom sędziów zawodów i Organizatora.
 4. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i Regulaminu podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem Zespołu z dalszej rywalizacji.
 5. Podczas rozgrywanych konkurencji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających oraz palenia papierosów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości. Uczestnik zawodów, który stawi się do wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w zawodach, a o zdarzeniu zostaną poinformowane Władze Uczelni.
 6. Każdy uczestnik będący członkiem Zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptowania. Nie podpisanie oświadczenia przez członków Zespołu skutkować będzie niedopuszczeniem Zespołu do uczestnictwa w Zawodach.
 7. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć/nagrań z Zawodów w celach promocyjnych Uniwersytetu.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu, poleceń Organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby Uczestników.

 

Koordynatorem głównym zawodów jest:
dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML

Koordynatorzy pomocniczy w poszczególnych kategoriach:

 1. interprofesionalne: dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, lek. Anna Przysucha
 2. kategoria ratownictwo medyczne: dr n. med. Maja Chrzanowska-Wąsik
 3. kategoria pielęgniarstwo: mgr Kamil Sikora
 4. kategoria położnictwo: dr n. o zdr. Mariola Kicia, prof. UML
 5. kategoria stomatologia: dr n. med. Leszek Szalewski
 6. kategoria dietetyka: mgr Karolina Goral
 7. kategoria farmacja: dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UML