Zał. nr 1. Formularz rejestracyjny SimChallenge 2024

 

REGULAMIN SimChallenge 2024

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Zawodów SimChallenge 2024 jest Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwany w dalszej części Organizatorem.
 2. Zawody SimChallenge 2024, zwane dalej Zawodami odbędą się w terminie: 22 maja 2024 r.
 3. Zawody SimChallenge 2024 są integralną częścią MedIQ – 12. Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji MedIQ 2024.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się maksymalnie z 3 studentów (w przypadku kategorii interprofesjonalne 5 studentów).
 2. Członkiem zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 może być student studiów wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych, kierunku ratownictwo medyczne, lekarski,  lekarsko-dentystyczny, położnictwo, pielęgniarstwo, farmacja, dietetyka, higiena stomatologiczna, studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych.
 3. Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go w formie elektronicznej do dnia 5 maja 2024 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Zawody odbędą się w następujących kategoriach:
  1. interprofesionalne, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: ratownictwo medyczne, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo i pielęgniarstwo - studenci z tzw. “drużyn symulacyjnych” - zasięg uczelniany
  2. kategoria ratownictwo medyczne, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: ratownictwo medyczne - zasięg uczelniany 
  3. kategoria pielęgniarstwo, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: pielęgniarstwo - zawody ogólnopolskie
  4. kategoria położnictwo, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: położnictwo - zasięg uczelniany 
  5. kategoria stomatologia - w skład zespołu wchodzi: 2 studentów kierunku lekarsko-dentystycznego (co najmniej 1 student z lat 4-5) i 1 student kierunku higiena stomatologiczna - zasięg uczelniany 
  6. kategoria dietetyka, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: dietetyka - zawody ogólnopolskie
  7. kategoria farmacja, w której mogą wziąć udział następujące kierunki: farmacja - zawody ogólnopolskie
  8. kategoria: 1 rok lekarski “Mini SimChallange”: kierunke lekarski 1 rok 
  9. szkoły ponadpodstawowe 
 5. Liczba zespołów, o których mowa w ust. 1 jest ograniczona maksymalnie do:
  1. interprofesionalne: 3 zespołów
  2. kategoria: ratownictwo medyczne: 3 zespoły
  3. kategoria pielęgniarstwo: 6 zespołów
  4. kategoria położnictwo: 3 zespoły
  5. kategoria stomatologia: 3 zespoły
  6. kategoria dietetyka: 5 zespołów
  7. kategoria farmacja: I etap - bez ograniczeń, II etap - maksymalnie 3 zespoły
  8. kategoria: 1 rok lekarski “Mini SimChallange”  - 3 zespoły 
  9. szkoły ponadpodstawowe - 3 zespoły 
 6. Udział w zawodach - obowiązuje rejestracja na konferencje zgodnie z zasadami ogólnymi, dotyczy to również opłaty. Uczestnik biorący udział w konferencji TYLKO jako zawodnik zawodów SimChallenge wnosi opłatę 20 zł. 
  O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Koszty podróży i potencjalnego zakwaterowania w miejscu organizacji Zawodów nie będą pokrywane przez Organizatora.
 8. Każdy uczestnik musi zarejestrować się jako uczestnik konferencji MedIQ 2024 – „czynny” lub „uczestnik zawodów”.

§3. KONKURENCJE

 1. Zawody polegają na wykonaniu zadań praktycznych. Scenariusze wykorzystywane   w trakcie zawodów wymagają zaangażowania całego zespołu w udzielanie pomocy pacjentowi w warunkach szpitalnych, poza szpitalnych, podczas kontrolnych wizyt ambulatoryjnych. Prawidłowa realizacja zadania może wymagać od zespołu znajomości języka angielskiego.
 2. Dokładny program zawodów oraz skład komisji sędziowskiej zostanie opracowany przez Organizatora i zostanie ogłoszony podczas rozpoczęcia zawodów.
  Termin zawodów:
  1. interprofesionalne: 22.05.2024 r. g. 10:00
  2. kategoria ratownictwo medyczne: 22.05.2024 r. g. 10:00
  3. kategoria pielęgniarstwo: 22.05.2024 r. g. 13:00
  4. kategoria położnictwo: 22.05.2024 r. g. 16:00
  5. kategoria stomatologia: 23.05.2024 r. g. 9:00
  6. kategoria dietetyka: 22.05.2024 r. g. 16:00
  7. kategoria farmacja: 22.05.2024 r. g. 13:00
  8. kategoria: 1 rok lekarski “Mini SimChallange”  - 3 zespoły  22.05.2024r. g. 16:00
  9. szkoły ponadpodstawowe - 3 zespoły 22.05.2024r. g. g. 10:00
 3. Konkurencje medyczne będą oceniane, w zakresie umiejętności technicznych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych i zaleceń, w zakresie umiejętności nietechnicznych w oparciu o opracowany przez organizatorów system oceny umiejętności miękkich.
 4. Na podstawie kart ocen zostaną wybrane 3 najlepsze drużyny w każdej kategorii, które zostaną nagrodzone.
 5. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany podczas rozpoczęcia zawodów.
 6. Uczestnicy mają obowiązek posiadania przy sobie identyfikatora (otrzymanego od Organizatora), zarówno podczas zadań jak i imprez towarzyszących zadaniom. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora sędziemu przed rozpoczęciem zadania, może zostać wykluczony z udziału w zadaniu.
 7. Treść zadania będącego przedmiotem zadania zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej lub przedstawiona ustnie przed rozpoczęciem zadania. Ewentualne wątpliwości mogą zostać wytłumaczone przez sędziego na wniosek kierownika zespołu przed wejściem na miejsce wykonywania zadania.
 8. Przed rozpoczęciem zadania sędzia może polecić zespołowi podzielenie się na mniejsze grupy.
 9. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów i prowadzącego scenariusz.
 10. Na wykonanie każdego zadania zespół będzie miał określoną ilość czasu, o której zespół zostanie poinformowany przed rozpoczęciem zadania (zwykle 8-15 minut). Rozpoczęcia pomiaru czasu dokonuje sędzia słowami „Uwaga czas start!”.
  Przed rozpoczęciem zadania, drużyna otrzyma 5 minut na zapoznanie się ze sprzętem dostępnym w czasie scenariusza.
  Zespół zostanie poinformowany, gdy do końca zadania pozostaną 2 minuty.
  Zadanie zostaje zakończone słowami sędziego „Dziękuję, czas upłynął”.
  Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie zabiegi/czynności jakie należało wykonać w danym przypadku, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie.
  Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania.
 11. Zadania przeprowadzone będą w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie lub na innym terenie należącym do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wszystkie parametry możliwe do zbadania z użyciem symulatora pacjenta uczestnicy oceniają we własnym zakresie, pozostałe zostaną podane przez prowadzącego scenariusz.
 12. Każdy członek zespołu musi posiadać medyczne ubranie robocze i obuwie zamienne. Nieposiadanie któregoś z powyższych elementów stroju przez któregokolwiek członka zespołu powoduje niedopuszczenie do zadania.
 13. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom korzystania ze środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń służących do komunikacji (z wyłączeniem stosowanych w celu wykonania zadania). Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu. Dopuszczone jest korzystanie z eMPediatrycznego koła ratunkowego lub podobnych.
 14. Podczas wykonywania zadania, na jego terenie mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora (zespół, sędziowie, opiekun drużyny, przedstawiciele organizatora, media lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego).
 15. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 16. Zespół może korzystać jedynie ze sprzętu dostępnego na terenie zadania.
 17. Sędziowie mogą przerwać wykonywanie zadania i wykluczyć zespół z konkurencji, jeśli postępowanie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa lub może prowadzić do uszkodzenia sprzętu będącego własnością organizatora.
 18. Decyzja organizatorów o zwycięskich drużynach jest niepodważalna, z wyjątkiem dowodów świadczących o złamaniu regulaminu. Wówczas wygrana drużyna zostaje zdyskwalifikowana, a pierwsze miejsce otrzymuje drużyna, która zajęła drugie miejsce. Członkowie zdyskwalifikowanej drużyny otrzymają zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach zawodów SimChallenge.

§4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach.
 3. Za zniszczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie trwania zawodów odpowiada każdorazowo zespół, jeżeli w trakcie wykonywania zadań w ramach zawodów dopuścił się naruszenia zasad określonych Regulaminem oraz nie podporządkował się poleceniom sędziów zawodów i Organizatora.
 4. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i Regulaminu podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem Zespołu z dalszej rywalizacji.
 5. Podczas rozgrywanych konkurencji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu, stosowania środków odurzających oraz palenia papierosów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości. Uczestnik zawodów, który stawi się do wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w zawodach, a o zdarzeniu zostaną poinformowane Władze Uczelni.
 6. Każdy uczestnik będący członkiem Zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią Regulaminu i jego akceptowania. Nie podpisanie oświadczenia przez członków Zespołu skutkować będzie niedopuszczeniem Zespołu do uczestnictwa w Zawodach.
 7. Uczestnik Zawodów wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć/nagrań z Zawodów w celach promocyjnych Uniwersytetu.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego Regulaminu, poleceń Organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby Uczestników.

 

Koordynatorem głównym zawodów jest:
dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML

Koordynatorzy pomocniczy w poszczególnych kategoriach:

 1. interprofesionalne: dr n. med. Grzegorz Witkowski, prof. UML, lek. Anna Przysucha
 2. kategoria ratownictwo medyczne: dr n. med. Maja Chrzanowska-Wąsik
 3. kategoria pielęgniarstwo: mgr Kamil Sikora
 4. kategoria położnictwo: dr n. o zdr. Mariola Kicia, prof. UML
 5. kategoria stomatologia: dr n. med. Leszek Szalewski
 6. kategoria dietetyka: mgr Karolina Goral
 7. kategoria farmacja: dr hab. n. farm. Aleksandra Szopa, prof. UML