§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. IX Konferencja Symulacji Medycznej dla Studentów i Młodych Lekarzy – MedIQ, zwana dalej Konferencją MedIQ odbędzie się 14 - 15 maja 2021 roku na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie - Centrum Symulacji Medycznej – ul. Chodźki 4. 
 2. Konferencja zostanie przeprowadzona w formie hybrudowej, tj. online za pomocą platformy “ZOOM” oraz w formie osobistej.
 3. Konferencja jest organizowana przez Studenckie Koło Symulacji Medycznej, Centrum Symulacji Medycznej oraz Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej.
 4. Konferencja dzieli się na cztery części: publiczne otwarcie ceremonii, warsztaty szkoleniowe, zawody symulacyjne i sesje naukowe.
 5. Sesja naukowa składa się z ustnej prezentacji zrealizowanych badań w formie online.
 6. Część szkoleniowa Konferencji zawiera panele dyskusyjne i warsztaty organizowane przez Studenckie Koło Symulacji Medycznej i Zakład Dydaktyki i Symulacji Medycznej - harmonogram poszczególnych paneli, warsztatów oraz regulaminów dotyczących tych wydarzeń zostanie ogłoszony w odrębnym dokumencie. Sesje szkoleniowe odbędą się w formie osobistej.
 7. W Konferencji mogą wziąć udział studenci kierunków: lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo i położnictwo ze wszystkich lat studiów - studenci objęci finansowaniem z środków europejskich w ramach programu rozwojowego PO WER 
 8. W Konferencji nie mogą wziąć udziału studenci innych kierunków oraz studenci English Division.
 9. Wyróżnia się dwie formy uczestnictwa w Konferencji:
  1. uczestnik bierny - ma prawo do wysłuchania wszystkich wykładów inauguracyjnych, sesji naukowych bez możliwości przedstawiania wyników swojej pracy oraz wzięcia udziału w części szkoleniowej.
  2. uczestnik czynny - ma prawo do wysłuchania wszystkich wykładów inauguracyjnych, sesji naukowych z możliwością przedstawiania wyników swojej pracy oraz wzięcia udziału w części szkoleniowej.
  Wyboru formy uczestnictwa należy dokonać w formularzu rejestracyjnym.
 10. Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 11. Oficjalną stroną Konferencji jest http://mediq.umlub.pl/.
 12. Oficjalnym językiem Konferencji jest język polski.

§ 2. Program naukowy Konferencji.

 1. Część naukowa Konferencji składa się z następujących sesji naukowych:
  1. Radiologia i nauki o zdrowiu.
  2. Choroby wewnętrzne.
  3. Onkologia i nauki kliniczne zabiegowe: chirurgia, ortopedia, neurochirurgia, kardiochirurgia itp.
  4. Medycyna ratunkowa, anestezjologia i intensywna terapia.
  5. Ginekologia i pediatria.
  6. Edukacja medyczna i komunikacja.
 2. Warunkiem odbycia się sesji naukowych wymienionych w §2 pkt. 1 jest zakwalifikowanie minimum 10 prac naukowych zgłoszonych przez co najmniej 2 różne zespoły naukowe. W przypadku mniejszej ilości, organizator zastrzega sobie prawo do połączenia sesji.
 3. W jednej sesji może brać udział maksymalnie 20 prac naukowych.
 4. Do części naukowej Konferencji zostaną zaakceptowane następujące typy prac naukowych: prace oryginalne, opisy przypadku oraz prace poglądowe.
 5. Każdy rodzaj pracy będzie oceniony za pomocą specjalnie przygotowanej karty oceny.
 6. Szczegółowy program Konferencji zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji.

§ 3. Warunki rejestracji i akceptowania streszczeń prac naukowych.

 1. Rejestracja możliwa jest poprzez formularz rejestracyjny na stronie internetowej http://mediq.umlub.pl/ od 15.03.2021 r.
 2. Termin rejestracji upływa w dniu 25.04.2021 r.
 3. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń mija 25.04.2021 r.
 4. Streszczenia należy nadsyłać w języku polskim za pośrednictwem elektronicznego systemu rejestracji dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
 5. Każde streszczenie powinno zawierać:
  • Tytuł w języku polskim i angielskim
  • Listę autorów. Autorami pracy mogą być studenci objęci programem POWER
  • Opiekuna pracy
  • Miejsce pracy i/lub prowadzenia badań autorów oraz opiekuna pracy (afiliacja)
  • Autora do korespondencji – pierwszy autor pracy jest jednocześnie autorem korespondencyjnym i osobą prezentującą pracę podczas Konferencji.
  • Tytuł sesji, w której ma być prezentowana praca.
 6. Streszczenie pracy oryginalnej powinno zawierać:
  • Wprowadzenie
  • Cel
  • Materiał i metody
  • Wyniki
  • Wnioski
  • Słowa kluczowe – maksymalnie 6
 7. Streszczenie opisu przypadku powinno zawierać:
  • Wprowadzenie
  • Opis przypadku
  • Wnioski
  • Słowa kluczowe – maksymalnie 6
 8. Streszczenie pracy poglądowej jest niestrukturyzowane i na końcu powinno zawierać słowa kluczowe – maksymalnie 6.
 9. Maksymalna liczba znaków ze spacjami streszczenia wynosi 2500 znaków. Do liczby znaków streszczenia nie wlicza się tytułu, autorów, opiekuna/opiekunów, afiliacji.
 10. Streszczenie pracy zgłasza w systemie elektronicznym Konferencji autor korespondencyjny. Autor korespondencyjny oraz opiekun pracy są jedynymi osobami, z którymi w sprawach naukowych kontaktuje się organizator Konferencji.
 11. Jeden autor korespondencyjny może zgłosić maksymalnie 3 prace.
 12. Autorami pracy mogą być tylko studenci.
 13. Maksymalnie można podać dwóch opiekunów pracy.
 14. Tylko streszczenia spełniające warunki zawarte w §3 pkt. 1-10 zostaną zaakceptowane do prezentacji podczas Konferencji MedIQ 2021.
 15. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia zaakceptowanych prac do innej sesji.
 16. Autor pracy naukowej zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu, przydzielonej sesji oraz formy prezentacji do dnia 07.05.2021 r.
 17. Decyzja o przyjęciu lub odrzuceniu pracy jest ostateczna.

§ 4. Zasady i formy prezentacji prac naukowych.

 1. Jedyną akceptowalną formą prezentacji pracy naukowej jest prezentacja ustna w języku polskim.
 2. Autorzy są zobligowani do przygotowania prezentacji multimedialnej w języku polskim.
 3. Prezentację należy przygotować w odpowiednim programie komputerowym oraz wygłosić podczas odpowiednio przydzielonej sesji na platformie ZOOM. Wszystkie animacje i pliki dźwiękowe w prezentacjach dołączane są przez autorów na własną odpowiedzialność. Preferowanym sposobem jest “udostępnienie” swojego ekranu podczas wystąpienia, który będzie widoczny dla komisji oraz widowni. Na życzenie uczestnika, prezentacja zostanie udostępniona przez administratora (hosta) danej sesji. 
 4. Prezentację należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie 12.05.2021r. na adres e-mail odpowiedniego koordynatora sesji (podanego na stronie Konferencji) z podaniem nazwiska osoby przedstawiającej pracę, tytuł pracy i sesję - możliwe pliki: pdf, ppt, pptx. 
 5. Praca jest prezentowana przez pierwszego autora, który jest jednocześnie autorem korespondencyjnym. W uzasadnionych przypadkach praca może być prezentowana przez innego autora, po wcześniejszym (minimum 24 godziny przez rozpoczęciem sesji) poinformowaniu o tym fakcie koordynatora sesji. Osoba prezentująca jest zobowiązana do wzięcia udziału w dyskusji w języku polskim po zakończeniu prezentacji. Współautorzy pracy mogą wziąć udział w dyskusji.
 6. Prezentacje będą odbywały się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Komitet Organizacyjny Konferencji.
 7. Harmonogram sesji zostanie opublikowany na stronie internetowej http://mediq.umlub.pl/ nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem Konferencji, tj. do 13.05.2021r.
 8. W przypadku nieobecności autora prezentującego pracę w wyznaczonym czasie sesji prezentacja zostanie przeniesiona na koniec sesji naukowej.
 9. Komitet Organizacyjny zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w harmonogramie sesji naukowych.
 10. Czas trwania prezentacji pracy oryginalnej wynosi 7 minut, podczas gdy na prezentację przypadku klinicznego oraz pracy poglądowej przeznacza się 5 minut. Na dyskusję po zakończeniu prezentacji przeznacza się 2 minuty (dotyczy każdego typu pracy).
 11. W przypadku przekroczenia ustalonego limitu czasowego na prezentację pracy, koordynator sesji ma prawo zatrzymać prezentację lub zakończyć dyskusję.
 12. Osoba prezentująca pracę otrzyma Certyfikat w formie elektronicznej (1 praca - 1 certyfikat).

 

§ 5. Zasady oceny prac naukowych.

 1. Prezentowane prace będą oceniane przez Komisję Naukową, w skład której wejdą specjaliści w dziedzinie nauk odpowiadających sesji naukowych.
 2. Ocena Komisji Naukowej sesji jest ostateczna.
 3. Każda prezentacja będzie oceniana według jednolitej karty oceny.
 4. Na podstawie prac Komisji Naukowej sesji zostaną wybrane 3 najlepsze prace, które uzyskały największą liczbę punktów. Autorzy tych prac zostaną nagrodzeni.
 5. Autorzy najlepiej ocenionych prac każdej sesji zostaną ogłoszeni podczas oficjalnej ceremonii Konferencji MedIQ 2021.
 6. Certyfikaty uczestnictwa zostaną wystawione w formie elektronicznej oraz wysłane drogą mailową.
 7. Nagrody dla zwycięzców będą do odebrania w sekretariacie Centrum Symulacji Medycznej po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną.

 

§ 6. Wydarzenia towarzyszące.

 1. Podczas Konferencji odbędą się Zawody Symulacji Medycznej.
 2. Uczestnikami Zawodów mogą być tylko osoby z drużyn SimChallege prowadzonych w ramach SKN Symulacji Medycznej.
 3. Nagrody będą do odebrania w sekretariacie Centrum Symulacji Medycznej po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną.

§ 7. Postanowienia końcowe.

 1. Komitet Organizacyjny rozstrzyga spory, które nie są regulowane niniejszym Regulaminem.
 2. Udział w IX Konferencji MedIQ stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.
 3. Uczestnik Konferencji rejestrując się, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby zadań Komitetu Organizacyjnego, przygotowanie książki abstraktów, publikacji abstraktu i wyników konkursu na stronie internetowej Konferencji.
 4. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste uczestników, które mogą zostać utracone, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy przyjmują odpowiedzialność za zniszczenia dokonane podczas Konferencji.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na oficjalnej stronie internetowej Konferencji.