Zał. nr 1. Formularz rejestracyjny SimChallenge 2023

 

REGULAMIN SimChallenge 2023

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Zawodów SimChallenge 2023 jest Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwany w dalszej części Organizatorem.
 2. Zawody SimChallenge 2023, zwane dalej Zawodami odbędą się w terminie: 24-27 maja 2023 r.
 3. Zawody SimChallenge 2023 są integralną częścią MedIQ – 11 Konferencji Symulacji Medycznej i Edukacji MedIQ 2023.

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach mogą brać udział zespoły składające się maksymalnie z 3 studentów (w przypadku kategorii interprofesjonalne 5 studentów).
 2. Członkiem zespołu, o którym mowa w § 2 ust. 1 może być student studiów wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych, kierunku ratownictwo medyczne, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo i pielęgniarstwo, farmacja, analityka medyczna, biomedycyna, dietetyka, higiena stomatologiczna, studiów polskojęzycznych oraz anglojęzycznych.
 3. Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go w formie elektronicznej do dnia 20 kwietnia 2023 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 4. Zawody odbędą się w następujących kategoriach:
  1. interprofesionalne, w których mogą wziąć udział następujące kierunki: ratownictwo medyczne, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo i pielęgniarstwo - studenci z tzw. “drużyn symulacyjnych”
  2. kategoria ratownictwo medyczne - mogą wziąć udział następujące kierunki: ratownictwo medyczne
  3. kategoria pielęgniarstwo - mogą wziąć udział następujące kierunki: pielęgniarstwo
  4. kategoria położnictwo - mogą wziąć udział następujące kierunki: położnictwo
  5. kategoria stomatologia - muszą wziąć udział następujące kierunki: lekarsko- dentystyczny: student 2-3 rok i student 4-5 rok, higiena stomatologiczna    - zawody ogólnopolskie
  6. kategoria dietetyka -  mogą wziąć  udział następujące kierunki: dietetyka - zawody ogólnopolskie
  7. kategoria farmacja - mogą wziąć udział następujące kierunki: farmacja
 5. Liczba zespołów, o których mowa w ust. 1 jest ograniczona do:
  1. interprofesionalne: 3 zespołów
  2. kategoria: ratownictwo medyczne: 5 zespołów
  3. kategoria pielęgniarstwo: 8 zespołów
  4. kategoria położnictwo: 3 zespołów
  5. kategoria stomatologia: 10 zespołów
  6. kategoria dietetyka: 5 zespołów
  7. kategoria farmacja: 3 zespołów
 6. Udział w zawodach – obowiązuje rejestracja na konferencje zgodnie z zasadami ogólnymi.
 7. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 8. Koszty dotarcia i potencjalnego zakwaterowania do miejsca organizacji Zawodów nie będą pokrywane przez Organizatora.

§3. KONKURENCJE

 1. Zawody polegają na wykonaniu zadań praktycznych. Scenariusze wykorzystywane w trakcie zawodów wymagają zaangażowania całego zespołu w udzielanie pomocy pacjentowi w warunkach szpitalnych, poza szpitalnych, podczas kontrolnych wizyt ambulatoryjnych. Prawidłowa realizacja zadania może wymagać od zespołu znajomości języka angielskiego.
 2. Dokładny program zawodów oraz skład komisji sędziowskiej zostanie opracowany przez Organizatora i zostanie ogłoszony podczas rozpoczęcia zawodów. Daty zawodów:
  1. interprofesionalne: 24.05.2023r. 11:30
  2. kategoria ratownictwo medyczne: 24.05.2023r. 14:00
  3. kategoria pielęgniarstwo: 26.05.2023r. 10:00
  4. kategoria położnictwo: 26.05.2023r. 10:00
  5. kategoria stomatologia: 25.05.2023r. 12:00
  6. kategoria dietetyka: 25.05.2023r. 12:00
  7. kategoria farmacja: 26.05.2023r. 10:00
 3. Konkurencje medyczne będą oceniane, w zakresie umiejętności technicznych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych i zaleceń, w zakresie umiejętności nietechnicznych w oparciu o opracowany przez organizatorów system oceny umiejętności miękkich.
 4. Na podstawie kart ocen zostaną wybrane 3 najlepsze drużyny każdej kategorii, które zostaną nagrodzone.
 5. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany podczas rozpoczęcia zawodów.
 6. Uczestnicy mają obowiązek posiadania przy sobie identyfikatora (otrzymanego od Organizatora), zarówno podczas zadań jak i imprez towarzyszących zadaniom. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora sędziemu przed rozpoczęciem zadania, może zostać wykluczony z udziału w zadaniu.
 7. Treść zadania będącego przedmiotem zadania zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej lub ustnej przed rozpoczęciem zadania. Ewentualne wątpliwości mogą zostać wytłumaczone przez sędziego na wniosek kierownika zespołu przed wejściem na miejsce wykonywania zadania.
 8. Przed rozpoczęciem zadania sędzia może polecić zespołowi podzielenie się na mniejsze grupy.
 9. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów i prowadzącego scenariusz.
 10. Na wykonanie każdego zadania zespół posiada określoną ilość czasu, o której zespół zostanie poinformowany przed rozpoczęciem zadania (zwykle 8-15 minut). Rozpoczęcia pomiaru czasu dokonuje sędzia słowami „Uwaga czas start!”. Przed rozpoczęciem zadania, drużyna otrzyma 5 minut na zapoznanie się ze sprzętem dostępnym w czasie scenariusza. Zespół zostanie poinformowany, gdy do końca zadania pozostaną 2 minuty. Zadanie zostaje zakończone słowami sędziego „Dziękuję, czas upłynął”. Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie zabiegi jakie należało wykonać w danym przypadku, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie. Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania.
 11. Zadania przeprowadzone będą w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie lub na innym terenie należącym do Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Wszystkie parametry możliwe do zbadania z użyciem symulatora pacjenta uczestnicy oceniają we własnym zakresie, pozostałe zostaną podane przez prowadzącego scenariusz.
 12. Każdy członek zespołu musi posiadać medyczne ubranie robocze i obuwie zamienne. Nieposiadanie któregoś z powyższych elementów stroju przez któregokolwiek członka zespołu powoduje niedopuszczenie do zadania.
 13. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom korzystania ze środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń służących do komunikacji (z wyłączeniem stosowanych w celu wykonania zadania). Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu. Dopuszczone jest korzystanie z eMPediatrycznego koła ratunkowego lub podobnych.
 14. Podczas wykonywania zadania, na jego terenie mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora (zespół, sędziowie, opiekun drużyny, przedstawiciele organizatora, media lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego).
 15. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 16. Zespół może korzystać jedynie ze sprzętu dostępnego na terenie zadania.
 17. Sędziowie mogą przerwać wykonywanie zadania i wykluczyć zespół z konkurencji jeśli postępowanie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa lub może prowadzić do uszkodzenia sprzętu będącego własnością organizatora.
 18. Na podstawie oceny dokonanej przez sędziów zawodów kategorii: interprofesjonalne, zostanie wyłoniona drużyna która, będzie reprezentowała Uniwersytet Medyczny w Lublinie podczas ogólnopolskich zawodów w roku 2023.
 19. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia 5 najlepszych osób z wszystkich Uczestników wszystkich kategorii, które będą reprezentowały Uniwersytet Medyczny w Lublinie podczas ogólnopolskich zawodów w roku 2023.
 20. Decyzja organizatorów o zwycięskich drużynach jest niepodważalna, z wyjątkiem dowodów świadczących o złamaniu regulaminu. Wówczas wygrana drużyna zostaje zdyskwalifikowana, a pierwsze miejsce otrzymuje drużyna, która zajęła drugie miejsce. Członkowie zdyskwalifikowanej drużyny otrzymają zakaz uczestnictwa w kolejnych edycjach zawodów SimChallenge.

§4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach.
 3. Za zniszczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie trwania zawodów odpowiada każdorazowo zespół, jeżeli w trakcie wykonywania zadań w ramach zawodów dopuścił się naruszenia zasad określonych regulaminem oraz nie podporządkował się poleceniom sędziów zawodów i organizatora.
 4. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem Zespołu z dalszej rywalizacji.
 5. Podczas  rozgrywanych  konkurencji obowiązuje  zakaz  spożywania  alkoholu, stosowania środków odurzających oraz palenia papierosów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości. Uczestnik zawodów, który stawi się do wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w zawodach oraz o zdarzeniu zostaną poinformowane Władze Uczelni.
 6. Każdy uczestnik będący członkiem Zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu i jego akceptowania. Nie podpisanie oświadczenia przez członków Zespołu skutkować będzie niedopuszczeniem Zespołu do uczestnictwa w zawodach.
 7. Uczestnik zawodów wyraża zgodę na upublicznienie wizerunku w postaci zdjęć/nagrań z zawodów w celach promocyjnych Uniwersytetu.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, poleceń organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby Uczestników.