Zał. nr 1. Formularz rejestracyjny SimChallenge 2022

REGULAMIN SimChallenge 2022

§1. WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem Zawodów SimChallenge 2022 jest Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zwany w dalszej części Organizatorem.
 2. Zawody SimChallenge 2022, zwane dalej Zawodami odbędą się w terminie: 19-20 maja 2022 r.
 3. Zawody SimChallenge 2022 są integralną częścią MedIQ – 10 Konferencji Edukacji i Symulacji Medycznej MedIQ

§2. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W Zawodach mogą brać  udział studenci studiów wyższych stacjonarnych lub niestacjonarnych, kierunku ratownictwo medyczne, lekarskim, lekarsko-dentystycznym, położnictwo, pielęgniarstwo, a także dietetyka oraz uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Zawody odbędą się w następujących kategoriach:
  • interprofesionalna - w której mogą wziąć udział studenci kierunków: ratownictwo medyczne, lekarski, lekarsko-dentystyczny, położnictwo i pielęgniarstwo,
  • ratownictwo medyczne - w której mogą wziąć udział studenci kierunku ratownictwo medyczne,
  • położnictwo - w których mogą wziąć udział studenci kierunku położnictwo,
  • stomatologia - w której mogą wziąć udział studenci kierunku: lekarsko-dentystycznego oraz higiena stomatologiczna,
  • dietetyka - w której mogą wziąć udział studenci kierunku dietetyka,
  • mini SimChallenge - w których mogą wziąć udział studenci I roku kierunku lekarskiego,
  • SimChallenge liceum - w których mogą wziąć udział uczniowie szkół ponadpodstawowych, którego zasady są regulowane odrębnym regulaminem.
 3. Udział w Zawodach odbywa się w zespołach.
 4. W skład jednego zespołu może wchodzić:
  • maksymalnie 5 studentów w kategorii interprofesionalnej,
  • maksymalnie 3 osoby w w pozostałych kategoriach.
 5. Warunkiem udziału w Zawodach jest dokonanie zgłoszenia, poprzez wypełnienie formularza, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i przesłanie go w formie elektronicznej do dnia 20 kwietnia 2022 r. na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w tytule podając wybraną kategorię.
 6. Liczba zespołów, o których mowa w ust. 3 jest ograniczona do dziesięciu zespołów. O udziale w zawodach decyduje kolejność zgłoszeń.
 7. Koszty dotarcia do miejsca organizacji Zawodów nie będą pokrywane przez Organizatora.

§3. KONKURENCJE

 1. Zawody polegają na wykonaniu zadań praktycznych. Scenariusze wykorzystywane w trakcie zawodów wymagają zaangażowania całego zespołu w udzielanie pomocy pacjentowi, w stanie nagłego zagrożenia życia w warunkach szpitalnych lub poza szpitalnych. Prawidłowa realizacja zadania może wymagać od zespołu znajomości języka angielskiego.
 2. Program zawodów, harmonogram oraz skład komisji sędziowskiej zostanie opracowany przez Organizatora i zostanie ogłoszony podczas rozpoczęcia zawodów.
 3. Konkurencje medyczne będą oceniane, w zakresie umiejętności technicznych na podstawie aktualnie obowiązujących wytycznych, w zakresie umiejętności nie-technicznych w oparciu o opracowany przez organizatorów system oceny umiejętności miękkich.
 4. Na podstawie kart ocen zostaną wybrane 3 najlepsze zespoły każdej kategorii.
 5. Zwycięzcy każdej kategorii zostaną ogłoszeni podczas oficjalnej ceremonii zakończenia Konferencji MedIQ 2022, podczas której otrzymają stosowne certyfikaty oraz nagrodę rzeczową.
 6. Każdy zespół otrzyma numer startowy wylosowany podczas rozpoczęcia zawodów.
 7. Uczestnicy mają obowiązek posiadania przy sobie identyfikatora (otrzymanego od Organizatora), zarówno podczas zadań jak i imprez towarzyszących zadaniom. Uczestnik, który nie okaże identyfikatora sędziemu przed rozpoczęciem zadania, może zostać wykluczony z udziału w zadaniu.
 8. Treść zadania będącego przedmiotem zadania zostanie wręczona zespołowi w formie pisemnej lub ustnej przed rozpoczęciem zadania. Ewentualne wątpliwości mogą zostać wytłumaczone przez sędziego na wniosek kierownika zespołu przed wejściem na miejsce wykonywania zadania.
 9. Przed rozpoczęciem zadania sędzia może polecić zespołowi podzielenie się na mniejsze grupy.
 10. Zespoły zobowiązane są do przestrzegania poleceń sędziów i prowadzącego scenariusz.
 11. Na wykonanie każdego zadania zespół posiada określoną ilość czasu, o której zespół zostanie poinformowany przed rozpoczęciem zadania (zwykle 8-15 minut). Rozpoczęcia pomiaru czasu dokonuje sędzia słowami „Uwaga czas start!”

Zespół zostanie poinformowany, gdy do końca zadania pozostaną 2 minuty.

Zadanie zostaje zakończone słowami sędziego „Dziękuję, czas upłynął”.

Jeżeli przed upływem wyznaczonego czasu zespół uzna, że wykonał wszystkie zabiegi jakie należało wykonać w danym przypadku, może zakończyć zadanie w dowolnym momencie na własne życzenie.

Po upływie czasu, na polecenie sędziego, zespół ma obowiązek niezwłocznie opuścić miejsce wykonywania zadania.

 1. Zadania przeprowadzone będą w Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie. Wszystkie parametry możliwe do zbadania z użyciem symulatora pacjenta uczestnicy oceniają we własnym zakresie, pozostałe zostaną podane przez prowadzącego scenariusz.
 2. Każdy członek zespołu musi posiadać medyczne ubranie robocze i obuwie zamienne. Brak któregoś z powyższych elementów stroju u któregokolwiek członka zespołu powoduje niedopuszczenie do zadania
 3. W czasie wykonywania zadań zabrania się zespołom korzystania ze środków łączności w postaci telefonów, radiostacji, pagerów, krótkofalówek oraz wszelkich innych urządzeń służących do komunikacji (z wyłączeniem stosowanych w celu wykonania zadania). Korzystanie z w/w środków łączności oznaczać będzie dyskwalifikację zespołu.
 4. Podczas wykonywania zadania, na jego terenie mogą znajdować się tylko osoby dopuszczone przez organizatora (zespół, sędziowie, opiekun drużyny, przedstawiciele organizatora, media lub inne osoby posiadające zgodę sędziego głównego).
 5. Na miejscu rozgrywania konkurencji nie wolno przebywać zawodnikom drużyn, które w tym czasie nie wykonują danego zadania.
 6. Zespół może korzystać jedynie ze sprzętu dostępnego na terenie zadania.
 7. Sędziowie mogą przerwać wykonywanie zadania i wykluczyć zespół z konkurencji, jeśli postępowanie zespołu narusza zasady bezpieczeństwa lub może prowadzić do uszkodzenia sprzętu będącego własnością organizatora.
 8. Na podstawie oceny dokonanej przez sędziów zawodów zostanie wyłoniona drużyna, która będzie reprezentowała Uniwersytet Medyczny w Lublinie podczas ogólnopolskich zawodów w roku 2022.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłonienia 5 najlepszych osób z wszystkich Uczestników, które będą reprezentowały Uniwersytet Medyczny w Lublinie podczas ogólnopolskich zawodów w roku 2022.

§4. PRZEPISY KOŃCOWE

 1. Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział na własną odpowiedzialność.
 2. Organizator, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Zawodów nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po Zawodach.
 3. Za zniszczenie sprzętu wykorzystywanego w czasie trwania zawodów odpowiada każdorazowo zespół, jeżeli w trakcie wykonywania zadań w ramach zawodów dopuścił się naruszenia zasad określonych regulaminem oraz nie podporządkował się poleceniom sędziów zawodów i organizatora.
 4. Poważne naruszenie zasad bezpieczeństwa i regulaminu podczas trwania zawodów będzie karane wykluczeniem Zespołu z dalszej rywalizacji.
 5. Podczas rozgrywanych konkurencji obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz stosowania środków odurzających oraz palenia papierosów. Organizator zastrzega sobie prawo kontroli trzeźwości. Uczestnik zawodów, który stawi się do wykonywania zadań w stanie nietrzeźwości zostanie zdyskwalifikowany z dalszego udziału w zawodach oraz o zdarzeniu zostaną poinformowane Władze Uczelni.
 6. Każdy uczestnik będący członkiem Zespołu jest zobowiązany do podpisania oświadczenia dotyczącego zapoznania się z treścią regulaminu i jego zaakceptowania. Nie podpisanie oświadczenia przez członków Zespołu skutkować będzie niedopuszczeniem Zespołu do uczestnictwa w zawodach.
 7. Wzięcie udziału w zawodach jest równoznaczne z akceptacją upublicznienia wizerunku uczestnika w postaci zdjęć/nagrań z zawodów w celach promocyjnych Uniwersytetu.
 8. Wszyscy uczestnicy zobowiązują się przestrzegać zasad niniejszego regulaminu, poleceń organizatorów, przepisów prawnych oraz zasad kultury osobistej.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Zawodów, z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zgłoszenia niewystarczającej liczby Uczestników.
 10. W trakcie trwania zawodów uczestników obowiązuje przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. Organizator zapewnia dostęp do środków dezynfekujących w miejscu trwania zawodów.